logo

קורס רענון נהיגהקורסי נהיגה נכונה ורענון.
קורס רענון לנהגים חדשים שמלאו להם חמש שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה.
או בהתאם להיקף הנקודות שצבר הנהג קיימות שתי הכשרות:
הכשרה בסיסית - 12-22 נקודות תקפות.
הכשרה מתקדמת – 24-36 נקודות תקפות.

זו היא השתלמות חובה. משך הקורס עומד על כ-12 שעות, נחלק לשניים או שלושה מפגשים.
משתלם שלא יעבור את הבחינה המסכמת שלוש פעמים, או שלא ינכח ב-80% מהקורס יידרש לבצע את הקורס פעם נוספת.

קורסים מבוצעים באמצעות זכיינים בשרות רשות הרישוי:
עמל הישגים – 03-6066999
מיב"ע - 03-3737355