logo

מדריך לנהג החדשעל פי תקנות התעבורה כל נהג המוגדר "נהג חדש" חייב בהצגת שלט עם הכיתוב "נהג חדש".
השלט יוצמד לשוליים התחתונים של השמשה האחורית.
משך הזמן שנחשבים " נהג חדש " הוא שנתיים.