logo

אגד מחלקת אבידותאיבדת משהו באוטובוס של אגד?
נוסע אשר שכח דבר מה באוטובוס או בסביבת התחנה מוזמן להתקשר למוקד האבידות 2800*.
השבת האבידה לבעליו רק לאחר וידוא שאכן שייך לו, לאחר מסירת פרטים מזהים.