logo

מבחן ושיעור בלשון כיתה ה' - סימני הפיסוקלפניכם סרטון שיעור בלשון בנושא סימני פיסוק.
למטה תוכלו להיכנס גם למבחן בלשון לכיתה ה
מבחן התלמיד יצטרך להבחין בין גוף ראשון, גוף שני וגוף שלישי.
בנוסף לכך התלמיד יצטרך לדעת מתי להשתמש בכל אחד מסימני הפיסוק.
התלמיד יקבל קטע לא מפוסק וכל פעם יצטרך לפסק אותו בצורה
מצורף סרטון שמדגים איך אפשר להבין אחרת אותו משפט כאשר משנים את סימני הפיסוק שתובן ממנו משמעות מסוימת.
בנוסף לכך התלמיד יקבל סדרת משפטים שיהיה עליו לפסק בצורה נכונה.
אז למי שלא זוכר מתי צריך לשים כל אחד מסימני הפיסוק יש למטה סיכום כללי.

לכניסה ל מבחן בלשון כיתה ה' - סימני הפיסוק לחץ כאן

סיכום הכללים של סימני הפיסוק:

1. הסימן נקודה ( . ) נקודה שמים בסוף משפט.

2. סימן שאלה ( ? ) סימן שאלה שמים בסוף משפט שאלה.

3. סימן קריאה ( ! ) סימן קריאה שמים במשפט כאשר רוצים להביע רגשות עזים כמו התרגשות או אפילו תוקפנות או ציווי.

4. פסיק ( , ) כאשר יש לנו משפט שמכיל רשימה של פריטים נפריד בין הפריטים באמצעות פסיק. עוד מקרה יותר נפוץ שבהם
נשתמש בפסיק הוא כאשר יש לנו משפט מורכב - כלומר משפט ארוך שמכיל כמה עיניינים נפריד בין העיניינים השונים בפסיק.

5. נקודתיים ( : ) כאשר אנחנו רוצים לתת פירוט על משהו מסוים (יופיע לאחר המילים כגון: לדוגמא: כלומר: ), כאשר רוצים לכתוב דו שיח בין שתי דמויות.

6. מרכאות ( " " ) כאשר יש דיבור ישיר של אחד מהדמויות , כאשר אנחנו מביאים ציטוט ממקור מסוים , כאשר רוצים להדגיש שביטוי או מילה מסוימת היא שם כינוי של משהו.