logo

פתרון בגרות בספרות קיץ חורףהמתכון להצלחה בבחינה היא לתרגל ושוב לתרגל
אוסף של בגרויות של השנים הקודמות לתירגול מהאתר של יואל גבע
שאלון 904441, 005 (ספרות 2 יח´)
שאלון 008302, 107 (ספרות 3 יח´)