logo

שם תואר כיתה ה

שם תואר כיתה ה
שם תואר כיתה ה
בדקדוק שם תואר היא מילה לאחר שם העצם אותו היא מתארת.
שם התואר מתאים לשם עצם במין (זכר או נקבה), במספר (יחיד/רבים) וביידוע באמצעות ה"א הידיעה.
דוגמאות לתוארי שם: אדום, טוב, גבוה.
תרגילים שם תואר כיתה ה.