logo

מבחני בגרות בערבית למגזר היהודי השלמה ל-5 יחידותבהמשך למטה אוסף ענק של שאלוני בגרות בערבית להשלמה ל-5 יחידות לימוד. מבחני בגרות משנת 2001 ועד 2012.