logo

עיגול מספריםמספר מעוגל כל הספרות לאחר הספרה מסוימת הן 0.
מספר שהוא 5 ומעלה מעגלים למעלה.
מספר שהוא קטן מ 5 מעגלים למטה.
כשמעגלים מסתכלים על הספרה שלפניי ומאפסים את כל הספרות אחרי.

כשמעגלים לעשרות מסתכלים על ספרת האחדות.
כשמעגלים למאות מסתכלים על ספרת העשרות.
כשמעגלים לאלפים מסתכלים על ספרת המאות.

יכול להתאים גם לכיתות ג,ד,ה.
דף עבודה ודף הסבר להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר