logo

תרגילים מבחן בחשבון לכיתה ו'תרגילי מבחנים לכיתות ו'.
מהו החומר במבחן: כפל שברים פשוטים, מספרים עשרונים , חילוק שברים , גופים , שבר עשרוני
המבחן מתאים לסוף שנה
מה צריך לדעת?
להפוך לשבר פשוט, לדעת לצמצם שבר פשוט, השלמת שברים, בעיות מילוליות, בעיות ממוצע.

מבחן PDF בחשבון כיתה ו

שאלות מילוליות אחוזים

תרגילים עם פתרונות יחס שאלות מילוליות