logo

השלמת קווים דובדבן, חיבור נקודות

השלמת קווים דובדבן, חיבור נקודות
דף עבודה שבו ניתן להשלים את הציור של הדובדבן בעזרת קווקוים.
אפשר לצבוע את דף העבודה אחרי השלמת הקווים.
ציור קווקווים להדפסה.

השלמת קווים דובדבן

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
השלמת קווים דובדבן