logo

המהפכה הצרפתית - כיתה ח'מושגים בנושא המהפכה הצרפתית
אסיפת מעמדות
האסיפה הלאומית
הבסטיליה , 14 ביולי 1789
הצהרת זכויות האדם והאזרח.
המהפיכה והמשבר הכלכלי
דרישות של העם

סרטון נוסף על המהפכה הצרפתית