logo

טבלת שכר עוז לתמורה 2018מחשבון הדמיית שכר מאפשר הכנסת נתונים שונים בהתאם לרפורמות,
לתפקידים, למקצועות ועוד, וביצוע תחשיב בהתאם לנתונים שהוזנו.
לתשומת לבכם, תוצאת החישוב אינה מהווה התחייבות של משרד החינוך לתשלום שכר על פי התחשיב שבוצע.