logo

מילים של מזג אויראוצר מילים הקשור למזג אויר - איך אומרים באנגלית : חם, קר, גשם, רוח , שלג, יום בהיר, יום גשום, יום חם, קריר ...חומר מצויין למורים לאנגלית , אשפר לתתלילד לראות את הסרטון , ולאחר הסרטון לשאול אותו , איך אומרים באנגלית : יורד גשם, היום גשום , היום חם......