logo

שברים בחיי היום יוםהאם אנו משתמשים בשברים בחיינו ?
כשמחלקים עוגה או חפיסת שוקולד לקבוצת ילדים משתמשים בשברים .
דוגמאות לשברים .מה יקרה כשנרצו לחלק עוגה באופן שווה?