logo

משרד התחבורה תו נכהמשרד התחבורה מנפיק תג חניה לנכה.
באתר משרד התחבורה ניתן להוריד טפסים, להגיש בקשה.
המבקש תג חניה לנכה חייב למלא טופס בקשה ובנוסף לצרף מסמכים
צילום תעודת זהות וספח.
מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
צילום רישיונות רכב.
במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
שימו לב: את הבקשה לתו יש להעביר בדואר לכתובת -
ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
מה בקשר לתשובה?
תשובה לבקשה תתקבל עד 90 יום מיום הגעת המסמככים למשרד התחבורה.
המוקד הטלפוני5678*