logo

סיפור יציאת מצריםסרטון יפה בנושא סיפור ההגדה של פסח ,עשר המכות, קריעת ים סוף.
בליל הסדר שבו קוראים את ההגדה ומספרים את סיפור יציאת מצרים.
סיפור יציאת מצרים:
לאחר שמשה מבקש מפרעה שישלח את בני ישראל וכול פעם שהוא מסרב ה' מביא מכה נוספת על ארץ מצרים.
עשרת המכות לפי סדר התרחשותם:
דם ,צפרדע, כינים, ערוב ,דבר שחין, ברד ,ארבה ,חושך, בכורות.
לאחר מכת הבכורות פרעה מוותר ובני ישראל יוצאים ממצרים.
המצרים מתחרטים ורודפים אחרי בני ישראל.
נס נוסף מתרחש וים סוף נחצה לשניים קריעת ים סוף,בני ישראל חוצים את ים סוף.
המצרים נכנסים גם לים סוף אבל הוא נסגר עליהם והם טובעים.