logo

כללית שינוי כתובתבאתר כללית און ליין ניתן לעדכן פרטים אישיים:
מספר טלפון, כתובת מייל וכתובת מגורים.
וגם החלפת הסיסמה, קוד משתמש ועוד.

במרפאה ניתן לעדכן:
מעבר למרפאה אחרת, סיסמה וקוד משתמש,
פרטים אישיים מספר טלפון, כתובת מייל וכתובת מגורים.
לעדכן את אמצעי התשלום.

שירות לקוחות: 2700 *