logo

פיקסלר עריכת תמונותעריכת תמונות בחינם אונליין.
תוכנת עריכת תמונות אונליין.
להוסיף אפקטים שונים לשיפור התמונה, לשנות את גודל התמונה, לגזור וכו...
באמצעות תוכנה זו תוכלו לעבד את התמונה שלכם:
צבעים - התוכנה מאפשרת לחדד צבעים, לתקן צבעים להבהיר או להכהות את התמונה.
חיתוך - ניתן לחתוך חלקים לא רצוים מתוך התמונה ולבצע עוד תיקוניים שונים.
ציור - תוכלו להשתמש במברשות שמספקת התוכנה כדי לעצב את התמונה שלכם.
שקיפות - התוכנה מאפשר להגדיר את רמת השקיפות של כל שכבה ושכבה.
אפשר להעלות קובץ מהמחשב.