logo

המפתח - יצחק בשביס זינגרהמפתח מאת הסופר יצחק בשביס זינגר.
גיבורת הסיפור היא בסי פופקין, אישה מבוגרת, אלמנה, חיה בחרדה ורוב זמנה מתבודדת בביתה ,מנותקת מהעולם.
בסי מתרשלת בניקיון,בסדר דירתה ובהופעתה החיצונית ....