logo

גריטת מכוניות ישנותגריטה היא דרך למיחזור מתכת.
הסרת כלי רכב ישנים מהכביש.
תוכנית לגריטת כלי רכב ישן משרד התחבורה.
שלב ראשון: על הבעלים הרשומים של הרכב להגיע לאחד ממשרדי הרישוי כשברשותכם רישיון הרכב, תעודה מזהה וצ'ק מבוטל.
במשרד הרישוי יבוטל רכבך ויופק עבורך רישיון רכב זמני ל- 48 שעות.
שלב שני: להגיע לאחד מאתרי הגריטה המורשים עם רישיון הרכב הזמני ותעודה מזהה.
לאחר זיהוי הרכב ובעליו, הרכב יישאר באתר לצורך השבתה וגריטה.