logo

מכתב התפטרות לדוגמאעובד המעוניין להתפטר ממקום עבודתו, מחויב לתת למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
כדי לאפשר למעסיק להיערך.
הודעה תינתן בכתב באמצעות מכתב התפטרות.
תציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות.

מתי צריך להגיש מכתב התפטרות?
זמן ההודעה מראש עד חודש ימים לפני כניסת ההתפטרות לתוקף
אלא אם קבוע אחרת בהסכם ההעסקה.
תקופת ההודעה המוקדמת תלויה באופן ההעסקה של העובד ובוותק במקום העבודה.
מומלץ להודיע על סיום העבודה גם בעל פה בשיחה עם המנהל.

מה לכתוב במכתב התפטרות?

תאריך: הגשת המכתב בראש הדף
עבור: שם מעסיק, שם החברה
העתק למחלקת משאבי אנוש
שלום רב,
הנדון: הודעה על סיום עבודה
פתיח:
שם ושם משפחה, תעודת זהות
תאריך העזיבה לאחר סיום ימי ההודעה המוקדמת כמחויב בחוק
מילות הערכה, להודות על ההזדמנות לעבוד בחברה ועל העבודה המשותפת
ניתן לבקש במכתב להסדיר את הזכויות בעת סיום יחסי עובד מעביד
ניתן לבקש קבלת מכתב המלצה
סיום :בברכה, שם מלא

מומלץ לכתוב קצר ולעיניין.