logo

הכנת שעון שמשהוראות איך להכין שעון שמש מנייר,מוט וציור שנתות.
איך לדעת מה השעה לפי השמש.
נעזר בתנועת צל הנופל מעצם דק המוצב באור השמש.
נמדוד את הזמן באמצעות מיקומה של השמש בשמיים.
שעון שמש פעילות.