ספר מלכים א' - סיכום

ספר הלכים משתייך לספרי הנביאים : תחילתו בראשית ימי המלוכה , סופו בחורבן בית המקדש הראשון .