logo

מבחן באזרחות כיתה יב' 1+2עקרון הגבלת השלטון - חוקה - בחירות - שלטון החוק - קטע בנושא מדינת לאום יהודית-תרבותית ושאלות בעקבות המאמר - בפרק רבעי יש לענות על שתי שאלות