logo

חיבור נקודות לפי מספרים - גמבה

חיבור נקודות לפי מספרים - גמבה
חיבור נקודות לפי מספרים - פלפל.
לתרגל קריאת מספרים והבנה איזה מספר נמצא לפני ואיזה מספר אחרי.
צריך להשלים את הנקודות לפי המספרים כדי לקבל את האיור של הגמבה.
דף צביעה חיבור נקודות להדפסה.

חיבור נקודות לפי מספרים גמבה

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
חיבור נקודות לפי מספרים גמבה