logo

שיר לחג ההודיהשיר שרים בחג ההודיה.חג ההודיה או באנגלית ה- thanksgiving הוא חג אזרחי של האמריקאים.
את החג חוגגים בחודש נובמבר בארצות הברית. ואילו בקנדה חוגגים את החג בחודש אוקטובר.
בחג אורחים סעודה שבה נוהגים לאכול תרנגול הודו צלוי.