logo

איך לצייר מטריהשלב אחרי שלב איך מציירים מטריה.
ציור של מטריה עם טיפות גשם.
נצייר חצי עיגול, באמצע קצה המטריה נוסיף מעל וו.
נחבר מקצה אחד של חצי העיגול לשני ארבע קשתות הצמודות זו לזו.
נמתח קשת מהמפגש בין הקשתות לכיוון ה-וו.
נוסיף מספר עיגולי טיפות במטריה ומתחתיה.
נצייר את ידית המטרייה בתחתית.
נצבע את המטריה בצבעים יפים.