logo

איך מוסיפים הערת שוליים בוורדאיך להוסיף הערות שוליים בוורד.
לחץ במקום שבו רוצים להפנות אל הערת השוליים.
בתפריט ← הפניות ← הוסף הערת שוליים.
נכתוב את הערת השוליים בתחתית העמוד.
כאשר נעמוד עם הסמן על המספר של הערת השוליים תוצג בחלונית קטנה הערת השוליים.

עיצוב הערת השוליים:
נלחץ בתפריט ← הוספה ← הערת שוליים.
תיפתח תיבה הערת שוליים,
ניתן לשנות את מיקום ההערות במסמך ותבנית המספר.

עריכת הטקסט של הערת שוליים:
בתפריט תצוגה נבחר בפריסת הדפסה.
לחיצה פעמיים על סימון הפניה להערה,
תעביר להערת השוליים בתחתית העמוד וניתן לבצע שינויים.

העברת הערת שוליים:
כדי להעביר או להעתיק את הערה,
גרור את סימון של ההפניה להערה למיקום החדש.

הערות שוליים בצד ימין:
ניישר את הטקסט של הערת השוליים על ידי סימון הטקסט
בתפריט ← בית ← עיצוב פיסקה ← יישר לימין.