logo

ברכה ליום שלישי פעמיים כי טוב



ברכה ליום שלישי בשבוע.
ברכה ליום שלישי מוצלח.
ברכה קצרה לשליחה.