logo

הכנת קוף מגליל נייר טואלטאפשר לעשות מגלילי נייר יצירות פשוטות.
Diy יצירה מגליל נייר טואלט קוף.
יצירה מגליל נייר טואלט חיות.
סדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים שיש בבית.