logo

הפיכת תמונה לשקופה בוורדתמונה שקופה בוורד Word.
נסמן את התמונה -> בתפריט בתבנית תמונה -> נבחר בשקיפות -> נבחר באחוז שקיפות הרצוי.