logo

הכפר הכי קר בעולם רוסיההמקום המיושב הקר ביותר על פני כדור הארץ הוא אוימיאקון Oymyakon כפר בסיביר, מזרח רוסיה.
חיים בו כ-500 תושבים.
הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה 71.2 -