logo

איך כותבים חזקה באקסלחישוב חזקה באקסל.
בשביל להעלות מספר בחזקה נרשום סימן =
ואחריו נשתמש בפונקציה POWER,
נסמן את תא מספר הבסיס
ונסמן את תא מספר המעריך - שזו בעצם החזקה.

אפשרות נוספת להכניס את מספר הבסיס,
ולהשתמש באופרטור "^" (shift+6)
ואחריו להכניס את מספר החזקה.