logo

איך להוסיף מספור אוטומטי באקסלאיך לעשות רצף מספרים באקסל Excel.
איך עושים מספר רץ באקסל.
איך להוסיף מספור אוטומטי של סדרות.

הקלד ערך התחלתי עבור הסידרה,
הקלד בתא הבא ערך ליצירת תבנית.
בחר את התאים וגרור ע"י הריבוע הקטן,
ע"י החזקה של לחצן העכבר הימני לאורך הטווח הרצוי.