logo

הקפאת שורה באקסלאיך להקפיא שורה עליונה באקסל Excel.
נעילת שורה עליונה בשביל שתישאר במקומה בזמן גלילת הגיליון.
קיבוע שורה כך שהיא תישאר קבועה במקום שלה.