הקפאת שורה באקסלאיך להקפיא שורה עליונה באקסל Excel.
נעילת שורה עליונה בשביל שתישאר במקומה בזמן גלילת הגיליון.