logo

שיר אצא לי השוקהשיר אצא לי השוקה. השיר בוצע בידי נירה רבינוביץ'.
מה נקנה בשוק?
בכל בית בשיר נקנת חיה ומושמעת הקול של אותה חיה.
בכל סוף בית נוספת החיה והקול שלה מהבתים הקודמים.
התרנגול הוא החיה הראשונה שנקנה שמשמיע את הקול קו קו קוריקו קו.