logo

דף עבודה שבעת המינים

שבעה מיני גידולים שבהם התברכה ארץ ישראל המוזכרים בספר דברים (ח', ז'–ח').
שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר.
דף עבודה שאלות, התאמה בין מילה לציור והשלמת מילים.
דף עבודה להדפסה.
דף עבודה לחג השבועות.
מנהגים: קישוט הסוכה בשבעת המינים,
בסעודת ט"ו בשבט אוכלים משבעת המינים.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר