logo

איך לספור עד 10 בטורקיתשיעור שמסביר ומדגים איך לספור עד 10 בשפה הטורקית.
חוזרים על המספרים מ1 עד 10 מספר פעמים.
אפשר לשמוע איך מבטאים את המילה וגם איך כותבים אותה.