logo

סיפור עשרה בטבתעשרה בטבת הוא יום צום.
מדוע צמים בעשרה בטבת ?
הצום הוא לזכר חורבן בית המקדש.
ביום זה (בשנת 588 לפני הספירה) הטיל מלך בבל נבוכדנצר מצור על העיר ירושלים.
החומות נפרצו כעבור שנה ושישה חודשים בחודש תמוז ובית המקדש חרב בתשעה באב.
התאריך מוזכר בתנ"ך בספר מלכים.
המצור הגיע לאחר מרד ממלכת יהודה ביוונים.
באותה תקופה מלך המלך צדקיהו על ממלכת יהודה.

הסבר נוסף על יום עשרה בטבת

ממסע סנחריב ועד לחורבן בית ראשון