logo

קרום התא ומעבר חומרים דרכוהסבר על קרום התא ומעבר חומרים דרכו.
קרום התא מאפשר מעבר של חלק מהחומרים פנימה והחוצה.
התנאים בתוך קרום התא שונים מהתאים שמבחוץ אליו.
קרום התא נקרא גם ממברנה.
לממברנה יש גם עוד תפקידים נוספים.

תהליכים של מעבר חומרים בקרום התא

הסבר על מבנה ותפקוד קרום התא