logo

איך מבטלים את הוי הכחול בוואטסאפהוי הכחול בוואטסאפ מראה על אישור קריאה.
איך לבטל וי כחול בוואטסאפ Whatsapp.
בתפריט האפליקציה ← בהגדרות ← חשבון ← פרטיות ← ביטול אישור קריאה.
כאשר נבטל את הוי הכחול לא נראה ולא נקבל אישור קריאה.
יופיעו שני וי אפורים ולא יתחלפו לכחול.