logo

דף עבודה בעיות מילוליות באחוזים

דף עבודה בעיות מילוליות באחוזים
שאלות מילוליות בנושא אחוזים.
אחוז מתאר חלק יחסי מתוך כמות מסויימת.
1% שווה למאית השלם.
נוסחה:
ערך האחוז = 100/האחוז X כמות
דף עבודה להדפסה.

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר