logo

חידון על ראש השנהחידות לראש השנה.
חידון בנושא ראש השנה: תשרי, תפוח בדבש, מנהגי החג ועוד.
שאלות לראש השנה עם תשובות.
פעילות לראש השנה.