logo

הסבר על יום כיפור באנגליתהסבר על יום כיפור והמקורות שלו בשפה האנגלית.
בסרטון מסבירים על המקור של יום כיפור, סעודה מפסקת, מנהגים ועוד.
מסבירים גם על התפילה בבית הכנסת ותקיעה בשופר.