logo

יצירת גרף עוגה באקסלאיך לעשות גרף עוגה באקסל Excel.
דיאגרמת עוגה הוא סוג של גרף המוצג בצורת מעגל.
התרשים מציג התפלגות הנתונים המהווים חלק משלם.
המעגל מהווה 100%, מחולק לגזרות כמספר הקטגוריות,
כל גזרה מייצגת חלק כמותי יחסי מהשלם.